Mūžībā aizgājis ārsts, bijušais veselības ministrs Āris Auders, vēsta Nekropole.lv. Āris Auders dzimis 1962.gada 10. februārī.Viņš bija Latvijā zināms ķirurgs, kuru vēlāk kukuļņemšanas skandālu sakarā iesauca par "zelta rokām". Kopš skandālu virknes 2003.-2007.gadā Auders no savas jomas aizgāja, pievēršoties puķkopībai un individuālajam biznesam.Beidzamos gados viņš publiskos pasākumos nebija manīts.Žurnāls "Patiesā dzīve" pirms vairākiem gadiem par Auderu rakstīja:"Tā­pat kā šā­dās rei­zēs spī­tī­gais an­del­ma­nis vis­ma­zāk do­mā par sa­vu re­pu­tā­ci­ju, to pie­mirst arī dažs po­li­ti­kā­nis. Pirms vai­rā­kiem ga­diem iz­cē­lās sla­ve­nais "zel­ta ro­ku" skan­dāls. At­klā­jās, ka Einara Rep­šes val­dī­bas ve­se­lī­bas mi­nistrs Ār­is Auders ie­ka­sē­jis no pa­cien­tes 565 la­tus par ope­rā­ci­ju. Vē­lāk iz­rā­dī­jās, ka par pakal­po­ju­mu sa­mak­sā­ju­si arī sli­mo­ka­se.Pa­cien­te, to uz­zi­nā­ju­si, mē­ģi­nā­ja vi­su no­kār­tot pa la­bam, bet dak­te­ris uz­ska­tī­ja, ka du­bults ma­ku ne­plēš. Ap­krāp­tā kun­dze pati ne­gra­sī­jās saukt tal­kā pre­si, to­mēr šmu­ce nā­ca ausīs kā­dai vis­no­taļ dar­bī­gai un ta­lan­tī­gai žur­nā­lis­tei. Va­jag tik rakt... Auders tu­rē­jās kā klints, ar la­bu nau­du ne­at­de­va, ko­lē­ģu vie­dos pa­do­mus vi­su no­kār­tot bez lie­ka trok­šņa gal­vā ne­ņē­ma."Ta­lan­tīgs ķi­rurgs, ti­kai ļo­ti spī­tīgs," tā vi­ņu rak­stu­ro bi­ju­šie kolēģi. Un iz­nā­kums ir skarbs – me­di­cī­na zau­dē­ja la­bu profesionāli, ie­cir­tī­ba Aude­ru no­ve­da līdz tie­sas zā­lei.Tie­sa "zel­ta ro­ku" īpaš­nie­kam pie­sprie­da nau­das so­du 150 minimālo mē­neš­al­gu ap­mē­rā (13 500 la­tu) un man­tas konfiskāciju. Ne­kus­ta­mos īpa­šu­mus gan Auders pa­spē­ja pār­rak­stīt sie­vai.Arī po­li­ti­kai viņš tei­cis ar­die­vas un rā­da sa­vu ta­lan­tu jaun­ā jo­mā – dār­zā. Pat ra­dī­jis jaun­u eg­les šķir­ni "Sna­ke Auders" (Čūs­ka Auders) un uz­rak­stī­jis grā­ma­tu par de­ko­ra­tī­vo den­dro­lo­ģi­ju.Auders bija precējies ar gleznotāju Agiju Auderi; viņam ir trīs bērni.Izsakām visdziļāko līdzjūtību ārsta Āra Audera tuviniekiem un draugiem.Avots: Kasjauns.lv