Kāpēc izcilais Gundars Āboliņš pameta Latviju?

Uz­zi­not, ka ak­tie­ris Gun­dars Ābo­liņš ša­jā se­zo­nā vairs ne­spē­lēs Jaun­ajā Rī­gas te­āt­rī, jo kļu­vis par Min­he­nes Ka­mer­te­āt­ra šta­ta ak­tie­ri, vi­ņa ta­lan­ta pie­lū­dzē­ji un pie­lū­dzē­jas jau ne­ka­vē­jās liet gau­žas asa­ras.
Publicēts: 18.10.2015, Komentāri: 9

Uz­zi­not, ka ak­tie­ris Gun­dars Ābo­liņš ša­jā se­zo­nā vairs ne­spē­lēs Jaun­ajā Rī­gas te­āt­rī, jo kļu­vis par Min­he­nes Ka­mer­te­āt­ra šta­ta ak­tie­ri, vi­ņa ta­lan­ta pie­lū­dzē­ji un pie­lū­dzē­jas jau ne­ka­vē­jās liet gau­žas asa­ras. Vis­maz vir­tu­āli - vēsta žurnāls Vakara Ziņas.

Jaun­ā Rī­gas te­āt­ra re­ži­sors Al­vis Her­ma­nis sa­cī­jis, ka šī esot ak­tie­ra pa­ša iz­vē­le un iz­ai­ci­nā­jums. Tur­klāt Gun­dars Ābo­liņš jau ie­priekš pie­da­lī­jies Her­ma­ņa re­ži­sē­ta­jās iz­rā­dēs vā­cu va­lo­dā. At­gā­di­nā­sim, ka viņš fil­mē­jies arī Lat­vi­jā dzi­mu­šā re­ži­so­ra Alek­san­dra Hā­na (kurš sa­vu­laik emig­rē­ja uz Rie­tum­vā­ci­ju) fil­mās «Jā­ņu nakts» un «Mon­sieur­Tau­rins».

Ser­ti­fi­cē­ta nu­me­ro­lo­ģe Ine­ta Vent­nie­ce-Krī­ge­re no­rā­da, ka Gun­da­ru Ābo­li­ņu ne vel­ti pie­sais­ta Vā­ci­ja. Šī valsts vi­ņam ener­ģē­tis­ki ir tu­va, tur­klāt ak­tie­ris ir glo­bāls cil­vēks, pro­ti, tāds, kurš ne­pie­ķe­ras kon­krē­tai vie­tai. Viņš brī­vi spēj vei­dot dzī­vi arī ār­pus Lat­vi­jas un sākt vi­su no nul­les jeb­ku­rā ve­cu­mā. «Viņš ir fikss, lo­ģisks, ne­mie­ra gars, lie­la per­so­nī­ba, vi­ņam va­ja­dzī­gas iz­mai­ņas dzī­vē, ne­vis at­ra­ša­nās, mī­ņā­ša­nās uz vie­tas. Šo­brīd ak­tie­ris ir ne­mie­rā ar se­vi. Paš­rei­zē­jā pe­ri­odā vi­ņam it kā ne­ļauj jus­ties lai­mī­gam, lai kā­di bū­tu ap­stāk­ļi. Tāds pe­ri­ods nav sā­cies tik­ko, bet ilgst kopš vi­ņa 48 ga­du ve­cu­ma. Vis­lai­mī­gāk ak­tie­ris ju­tās ve­cu­mā no 24 līdz 36 ga­diem,» rak­stu­ro nu­me­ro­lo­ģe.

Kaut arī Lat­vi­jas ener­ģi­ja Gun­da­ram Ābo­li­ņam ir lab­vē­lī­ga, paš­rei­zē­jā dzī­ves pos­mā ci­tā val­stī viņš va­rē­tu jus­ties lai­mī­gāks, at­brī­vo­tāks ne­kā Rī­gā. «Tā ir iek­šē­ja ne­pie­cie­ša­mī­ba. No­tiek dvē­se­les cī­ņa pa­šam ar se­vi,» sa­ka Ine­ta Vent­nie­ce-Krī­ge­re. Per­so­nī­gā ga­da skait­lis no­rā­da, ka ak­tie­rim šo­gad dzī­ve pie­dā­vās ne­gai­dī­tas pār­mai­ņas, ci­tu pa­sau­li, at­pa­zīs­ta­mī­bu un sla­vu.

Lat­vi­jā vi­ņu va­rē­tu pār­ņemt me­lan­ho­li­ja un dep­re­sī­vas iz­jū­tas, bet ār­pus mū­su valsts ro­be­žām Gun­dars Ābo­liņš var sa­kār­tot sa­vu iek­šē­jo pa­sau­li un veik­smī­gi dar­bo­ties pro­fe­si­onā­la­jā sfē­rā. Nu­me­ro­lo­ģe uz­sver: «Viņš pats sa­vu aiz­brauk­ša­nu ne­uz­tver kā tra­ģē­di­ju. Ja šā­dā dzī­ves pe­ri­odā, kāds ir ak­tie­rim, tiek pie­dā­vāts darbs vai ie­spē­jas ār­ze­mēs, nav ko do­māt, ir jā­piek­rīt. Vā­ci­jā viņš ju­tī­sies la­bāk ne­kā Rī­gā. Vā­ci­ja vi­ņu mo­bi­li­zēs, vi­ņam va­jag to vā­cu pe­dan­tis­mu. Vā­ci­ja līdz­sva­ros, dos mie­ru dvē­se­lei, viņš sa­kār­tos sa­vu bū­tī­bu. Lai ne­ie­sū­no­tu dvē­se­le, ak­tie­rim paš­reiz ir kaut kas jā­da­ra. Viņš ir iz­vē­lē­jies.»

AS­TRO­LO­ĢIS­KAIS CV

Sau­le – Me­žā­zī

Mē­ness – Vēr­sī

Mer­kurs – Me­žā­zī

Īss rak­stu­ro­jums: as­tro­lo­ģis­ka­jā kar­tē do­mi­nē Ze­mes un Uguns sti­hi­jas. Ener­ģisks cil­vēks, kas do­mā re­āli un zi­na, ko da­ra. Dzī­vē ne­pie­cie­ša­ma sta­bi­li­tā­te, ci­tā­di var ras­ties emo­ci­onā­lais dis­kom­forts. Ra­do­ša­jos pa­nā­ku­mos sva­rīgs ne ti­kai ta­lants, bet arī dar­ba ie­gul­dī­jums – māk­sli­nieks spēj strā­dāt ilg­sto­ši un ar at­de­vi. As­tro­lo­ģis­ka­jā kar­tē ir diez­gan lie­la Strēl­nie­ka zī­mes ie­tek­me, kas sais­tās ar ār­zem­ju tē­mu dzī­vē.

Komentāri: 9
Avots: Nra.lv, Vakara Ziņas
Foto: Ir.lv
Ieteikt:
Sekot:
slavenibas.lv draugiem.lv slavenibas.lv twitter slavenibas.lv facebook

Komentāri:

... 19.10.2015 09:02
...veiksmi Gundaram ! Laiks noliks visu savas vietas ,vismaz nebus ,ka daziem kolegiem ,pa radio jareklame mobilo telefonu iegade ...
0 1 atbildēt
Ome 19.10.2015 00:40
Lai Tev veicas Gundar!
Visa dzīve taču ir kā viens vienīgs teātris, dzīvo un baudi to, lai arī kur Tu atrastos!
0 0 atbildēt
Haralds 18.10.2015 20:04
droši vien piegriezās!
4 0 atbildēt
Mona 18.10.2015 19:54
Ari talantigam aktierim ir milzu iespejas Latvija. Tadas bija ari Cienijamam aktierim. Vinu Tevzeme noverteja. Nebija jabrauc ar Panda Taxsi ka'dazam citam aktieritim no seriala. Galvenais ir nesudzeties bet meklet jaunas iespejas.
Gundar...veiksmi Minhene.
8 0 atbildēt
talanta pielūdzēja 18.10.2015 19:36
Tikai veiksmi !!!!!!
7 0 atbildēt
... 18.10.2015 19:29
Arī es viņam novēlu veiksmi!Viņš būs tikai ieguvējs, jo Latvijā jau nav vajadzīgi radoši cilvēki....mūsu valstī tie netiek novērtēti!!
11 1 atbildēt
viva 18.10.2015 19:29
veiksmes arī tur!
5 0 atbildēt
Nu, nu 18.10.2015 19:27
Par aktieri neko neteikšu, bet numeroloģe dzīvo pagātnē."Vā­ci­ja vi­ņu mo­bi­li­zēs, vi­ņam va­jag to vā­cu pe­dan­tis­mu. Vā­ci­ja līdz­sva­ros, dos mie­ru dvē­se­lei, viņš sa­kār­tos sa­vu bū­tī­bu. Lai ne­ie­sū­no­tu dvē­se­le, ak­tie­rim paš­reiz ir kaut kas jā­da­ra. Viņš ir iz­vē­lē­jies."
Kāds tur vairs vācu pedantisms? Vācu uzņēmumā jāgaida gandrīz stundu, no norunātā laika, kad atvilksies uz darbu vadība (austrumnieks).
Vācija arī nav mierīga, protests protesta galā.
5 1 atbildēt
Talanta pielūdzēja Smaida 18.10.2015 19:27
Veiksmi Gundar, bet gaidām arī pašu mājās ar Jums kādas izrādes!
8 0 atbildēt

Pievienot komentāru

Paparacci

Slavenības bildēs

MEKLĒT SLAVENĪBU

www.RezervesDalas24.LV